essay my favorite toy case study v trade marketing